Cung cấp nhân lực kỹ thuật cho tòa nhà, chung cư

I. ĐÀO TẠO

 

 

Giải Pháp An Gia liên kết với Trường Cao đẳng Kiến Trúc - Xây dựng đào tạo nhân viên kỹ thuật tổng hợp. Các học viên được học tập, rèn luyện chuyên môn về tất cả các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)…

 

Giải Pháp An Gia đào tạo học viên các kiến thức về quản lý và giám sát dự án, phân tích & quản lý hệ thống dịch vụ tòa nhà. Các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước. Kiến thức về tòa nhà xanh, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

II. HUẤN LUYỆN KĨ NĂNG

 

 

Giải Pháp An Gia huấn luyện nhân viên về các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng ứng phó rủi ro (thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh ...) để làm việc trong tòa nhà.

Giải Pháp An Gia thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện dành cho tất cả nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc theo các chuẩn mực của công ty ở mức cao nhất. Các buổi tập huấn này nhằm mục đích trang bị và hình thành cho nhân viên kỹ năng, nét văn hóa riêng của công ty trong quá trình làm việc.

I. ĐÀO TẠO

Giải Pháp An Gia liên kết với Trường Cao đẳng Kiến Trúc - Xây dựng đào tạo nhân viên kỹ thuật tổng hợp. Các học viên được học tập, rèn luyện chuyên môn về tất cả các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)…

 

Giải Pháp An Gia đào tạo học viên các kiến thức về quản lý và giám sát dự án, phân tích & quản lý hệ thống dịch vụ tòa nhà. Các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước. Kiến thức về tòa nhà xanh, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

II. HUẤN LUYỆN KĨ NĂNG

 

Giải Pháp An Gia huấn luyện nhân viên về các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng ứng phó rủi ro (thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh ...) để làm việc trong tòa nhà.

Giải Pháp An Gia thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện dành cho tất cả nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc theo các chuẩn mực của công ty ở mức cao nhất. Các buổi tập huấn này nhằm mục đích trang bị và hình thành cho nhân viên kỹ năng, nét văn hóa riêng của công ty trong quá trình làm việc.

I. ĐÀO TẠO

Giải Pháp An Gia liên kết với Trường Cao đẳng Kiến Trúc - Xây dựng đào tạo nhân viên kỹ thuật tổng hợp. Các học viên được học tập, rèn luyện chuyên môn về tất cả các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)…

 

Giải Pháp An Gia đào tạo học viên các kiến thức về quản lý và giám sát dự án, phân tích & quản lý hệ thống dịch vụ tòa nhà. Các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước. Kiến thức về tòa nhà xanh, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

 

II. HUẤN LUYỆN KĨ NĂNG

Giải Pháp An Gia huấn luyện nhân viên về các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng ứng phó rủi ro (thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh ...) để làm việc trong tòa nhà.

Giải Pháp An Gia thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện dành cho tất cả nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc theo các chuẩn mực của công ty ở mức cao nhất. Các buổi tập huấn này nhằm mục đích trang bị và hình thành cho nhân viên kỹ năng, nét văn hóa riêng của công ty trong quá trình làm việc.